Instalacja odpylania spalin

Dyrektywa 94/9/WE (ATEX) to wyraz normatywny, który dostarcza się również do urządzeń kiedy również stylów kontrole. Omawiane urządzenia dane są w decydującej mierze do przyjmowania ich w dziedzinach zagrożonych wybuchem metanu lub pyłu węglowego. Dyrektywa ta istnieje dokumentem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 marca 1994.

Chociaż w polskim systemie prawnym została wprowadzona na platformie Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 22.12.2005r. Dz.U. Nr 263, Poz. 2203 Głównym zamierzeniem informacje jest przede wszystkim zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do narzędzi oraz stylów ochronnych przeznaczonych do stosowania w dziedzinach zagrożonych wybuchem właśnie metanu bądź i pyłu węglowego. Dyrektywa ma jednakże zastosowanie zarówno do urządzeń i oraz systemów ochronnych przeznaczonych do użycia w okolicach zagrożonych wybuchem. Jednocześnie należy zauważyć, że wraz omawiana informacja dotyczy urządzeń zabezpieczających, sterujących oraz regulacyjnych. Urządzenia te bierze się do celu poza omówionymi strefami a które działają na pewne chodzenie do urządzeń oraz systemów ochronnych danych do zysku w dziedzinach zagrożonych wybuchem. Istnieją wyłączenia stosowania dyrektywy ATEX. Omawianej woli nie kojarzy się między innymi do wyrobów medycznych, które stosowane są w medium medycznym. Nie traktuje się jej ponad do sprzętu danego do celu domowego, sprzętu ochrony osobistej, statków, środków transportowych. Niniejszy akt prawny Unii Europejskiej posiada szczegółowe wymagania, które podjęte są w jednych normach. Ponadto klasyfikuje sfery zagrożone wybuchem, które poznają się w Dodatku nr Również do informacje 1999/92/WE ATEX137 z dnia 16.12.1999 "O minimalnych wymaganiach zwiększających bezpieczeństwo oraz kontrolę zdrowia pracowników potencjalnie narażonych przy funkcji w rozmiarach z treścią wybuchową". Narzędzia a style ochronne mogą stanowić przedmiotem innych dyrektyw, dotyczących innych wyglądów i jakie jeszcze przewidują danie na nim znaku CE. Znak ten powinien być odpowiedzialny, czytelny i trwały. Obecną dyrektywę zastąpi nowa dyrektywa ATEX 2014/34/UE. Stawanie się ostatnie dnia 20 kwietnia 2016 r.