Ochrona srodowiska naturalnego w xxi wieku ndash nowe wyzwania i zagrozenia

Zagadnienia bezpieczeństwa i obrony pracy w przemyśle są głównie związane z pomocą środowiska naturalnego. Spróbujmy zatem przybliżyć jak UE unormowała przepisy połączone z  bezpieczeństwem przemysłowym na zasadzie studium przypadku -  atex case studies.

Ze powodu na fakt, że wielka grupa maszyn, a też urządzeń jest przeznaczona do działania ról w kopalniach węgla kamiennego, w których potrafi przyjść zagrożenie wybuchem metanu i pyłu węglowego, w danej czynności omówiono dyrektywę 94/9/WE, która zabiera się do ostatnich zagrożeń.

W marcu 1994 roku Parlament Europejski, a i Rada przyjęły dyrektywę tzw. nowego rozwiązania 94/9/WE w myśli unormowania przepisów prawych krajów członkowskich dotyczących urządzeń oraz stylów ochronnych, jakie są przeznaczone do gruntu w treści potencjalnego zagrożenia wybuchem, jaka stanowi nazywana dyrektywą atex.  Realizując zapisy artykułu 100a Traktatu Rzymskiego głównym celem tej zasady jest zagwarantowanie bezproblemowego przepływu towarów, jakie dadzą duży stopień ochrony przeciwwybuchowej. Jednakże owa informacja nie była idealnym etapem z obszaru harmonizacji ochrony przeciwwybuchowej w Organizacji Europejskiej. Od niemal dwudziestu lat wszyscy musieli przystosować się do kilku zasad tzw. starego podejścia dotyczącego wolnego handlu towarami ujętymi właśnie w dyrektywie ATEX.

Dyrektywa 94/9/WE była zdobyta w życie z 1 lipca 2003 r., zastępując dyrektywy podejścia starego 76/117/EWG i 79/196/EWG, dotyczące urządzeń elektrycznych, które są oddane do gruntu w strefach, które są zagrożone atakiem na powierzchni oraz dyrektywę 82/130/EWG, która działa urządzeń elektrycznych oddanych do użytkowania w okolicach zagrożonych wybuchem we pomieszczeniu kopalń gazowych. Procedury oceny zgodzie na platformie starego podejścia, były powiązane wyłącznie z narzędziami elektrycznymi, jakie musiały spełnić wszystkie jasno sprecyzowane wymagania bezpieczeństwa. Badania pokazały, że dania elektryczne są źródło zapłonu wyłącznie w połowie przypadków. W układzie z ostatnim, zaznaczane w zasadach starego podejścia zagrożeń jedynie natury elektrycznej jest prawie odpowiednie do zdobycia dużego zakresu ochrony, jaki jest wymagany przez rozporządzenie 100a Traktatu Rzymskiego.